Yazım Kuralları Konu Anlatımı ve Soru Çözümleri

Yazım Kuralları Konu Anlatımı ve Soru Çözümleri

Yazım Kuralları Konu Anlatımı ve bol soru örnekleri ve konuyu daha iyi anlayabilmeniz için birçok örnek kelimeler ve cümleler verilmiştir. Türkçe dersine KPSS Cini ile hazırlanın. Türkçe dersi konularından yazım kurallarıyla ilgili konuyu daha iyi kavramanız için anlatımda bol miktarda örnekler verilmiştir. Yazım (imla) kuralları konu anlatımı ve soru çözümleri konusuyla ilgili tüm bilgiler aşağıdadır. Başarılar dileriz.

YAZIM ( İMLA) KURALLARI :
SES BİLGİSİ :

1. Ünsüz Benzeşmesi :

“ f , s , t , k , ç , ş , h , p” Türkçede ki sert ünsüzlerdir. Bir sözcük “ sert
ünsüzle bitiyor” ve o sözcüğe , “ ünsüzle başlayan bir ek geliyorsa” ekin başındaki
ünsüz , “ sertleşir ” Buna “ Ünsüz benzeşmesi ” denir.

– Ahbap – ça bir tutum takındı.
– Kendisinden yaş – ça küçüktü.
– Başını hafif – çe öne eğdi.

UYARI : “ Dahi , bile ” anlamı içeren ve her zaman ayrı yazılan de bağlacı , hiçbir
zaman
“ ta , te ” ye dönüşmez. “ de bağlacı ” ünsüz benzeşmesi kuralının dışında kalır.

2.Ünsüz Değişimi ( Yumuşaması ) : “ p , ç , t , k “ sert ünsüzleriyle biten sözcükler
, ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında “ p , ç , t , k ” sert ünsüzleri “ b , c , d, g ”
ye dönüşerek yumuşar.

( Fakat bu kural her sözcükte geçerli değil )
Dolap – a >> Dolaba
Kanat – ı >> Kanadı

UYARI : Yabancı kökenli olan kimi sözcüklerde “ Ünsüz yumuşaması ” ( değişimi )
yapılmaz.

– Sınavda hukuk – u seçecekmiş

– Seyahati iyi geçmemiş
di

UYARI : “ Özel isimlerde “ , özel isimleri yazarken “ ünsüz değişimi yapılmaz ; ancak okurken yapılır.

– Zonguldak’ a yerleştiklerini duydum.
ğ

3. Ses Düşmesi : ( Ünlü Düşmesi )

– İki heceli kimi sözcükler , “ünlüyle başlayan ” bir ek alınca sözcüğün ikinci
hecesindeki ünlü düşer. Bu ses olayı , yazıya geçirilmediğinde “ Yazılım yanlışı “ ortaya çıkar.

– Omuz – u >> Omzu

– Oğul – u >> Oğlu

– Bir isim ve bir yardımcı eylemle kurulan bazı birleşik eylemlerde 2. ünlünün
düştüğü görülür. Ünlü düşmesi görülen bu birleşik eylemler “ bitişik ” yazılmalıdır.

– Şükür – et >> Şükret –
İsim Yardımcı
eylem

– Kahır – ol >> Kahrol –
İsim Yardımcı
eylem

“ Bazı birleşik sözcüklerin oluşumu” sırasında da ünlü düşmesi görülür.
– Ne asıl >> Nasıl

– Cumaertesi >> Cumartesi

– Ne – için >> Niçin
Yapım eki almış kimi sözcüklerde de “ ünlü düşmesi “ görülür.
– Yanıl – ış >> Yanlış

– Sarı – ar >> Sarar –
4 .Ünsüz Düşmesi :

Türkçede “ k “ ünsüzüyle biten sözcüklerden sonra “ – cik “ eki gelirse sözcüğün
sonundaki “ k “ ünsüzü düşer.

– Ufak – cık >> Ufacık
– Minik – cik >> Minicik
5. Ünlü Daralması :

“ a ” ve “e ” ünlüleriyle biten eylemlerden sonra “ – yor “ eki gelirse eylemin son
ünlüsünde daralma olur. Buna “ Ünlü daralması ” denir.
İste – yor >> İstiyor

Ağla – yor >> Ağlıyor

6. Ünsüz Türemesi :

Bir isim ve bir yardımcı eylemle kurulan bazı “ birleşik eylemlerde “ bir ünsüzün
türediği görülür. Ünsüz türemesi olan birleşik eylemler her zaman bitişik yazılır.

– His – et >> Hissetmek
İsim Yardımcı
eylem

– Af – et >> Affetmek
İsim Yardımcı
eylem

– Zan – et >> Zannetmek
İsim Yardımcı
eylem

7. N , M Değişimi :

Türkçede “ b “ den önce gelen “ n “ ünsüzü “m” ye dönüşür.

Yanlış Doğru

Tenbel >> Tembel
Çarşanba >> Çarşamba
Canbaz >> Cambaz
Sünbül >> Sümbül

Not : Bu kuralı yazıya geçirmemek yazım ( imla ) yanlışıdır.

UYARI : Bu kural , özel isimlerde ve birleşik sözcüklerde aranmaz.

– Safranbolu
– İstanbul

– Binbaşı
– Onbaşı

 

Özel isim
Birleşik sözcük

8 . Ünlü Türemesi :

“ – cık , – cik ” ekini alan kimi sözcüklerde bir ünlünün türediği görülür.

– Bir – i – cik
– Genç – e – cik

NOT 1 : Türkçede bazı sözcüklerde “ r , p “ ünsüzlerinin yer değiştirdiği görülür.
Bu ünsüzlerin yer değiştirmesi , yazım yanlışına sebep olur.

Yanlış Doğru

Torpak >> Toprak
Kirbit >> Kibrit
Kiprik >> Kirpik

NOT 2 : “ Yanlış ve yalnız “ sözcüğünün yazımlarını karıştırmamak gerekir. “ Yanıl –
“ eyleminden türeyen yanlış sözcüğünü yalnış şeklinde ; yalınız sözcüğünden gelen
yalnız kelimesini yanlız şeklinde yazmak imla – yanlışıdır.

Doğru Yanlış
Yanlış Yalnış
Yalnız Yanlız

“ De”nin Yazımı :

Türkçede iki “ de “ vardır :
1 . Bulunma hal eki olan – de :

“ Yer , zaman “ anlamı içeren hal eki olan – de sözcüğe daima bitişik yazılır.

“ Ünsüz benzeşmesi “ kuralına göre bu ek “ – ta , – te “ ye dönüşebilir. Cümleden
çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulur. Özel isimlere ve sayılara getirildiğinde bu ek
kesme işaretiyle ayrılır.

– Kars’ta oturuyorlarmış.

– Ankara ‘ da akrabaları varmış
– Yarın 14.45 ‘te toplantı yapılacak.
2. Bağlaç olan de :

“ Dahi , bile “ anlam içerir ve daime ayrı yazılır. Hiçbir zaman “ ta , te “ ye

dönüşmez , ünsüz benzeşmesi kuralının dışında kalır. Cümleden çıkarıldığında
cümlenin anlamı daralır ; ama bozulmaz.

– Sanatçı , romanlarında da sosyal olaylara yer vermiş.
– O da sınava hazırlanıyormuş.

“ – ki ” NİN YAZIMI :

Türkçede üç “ ki “ vardır :

1. Sıfat türeten – ki : Bir ismi niteler ve daima bitişik yazılır.

– Bahçedeki çiçekleri suladı.

– Kitaptaki soruları çözdü.

2. İlgi zamiri olan – ki : Bir ismin yerini tutar ve daima bitişik yazılır.

– Sizin arabanız yeni , bizimki biraz eski
– Onun yazısı çok güzel ya seninki ?

3. Bağlaç olan – ki : Yargıları birbirine bağlar ve daima ayrı yazılır. Cümleden
çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulmaz.

– Dışarı çıktık ki yağmur başladı.

– Siz ki çalışıyorsunuz bizi anlarsınız.

“ a “ ve “ e “ Ünlüleriyle Biten Eylemlerin Yazımı :

“ a” ve “e” ünlüleriyle biten eylem kök ya da gövdelerine , “ a ” ya da “ e ”
ünlüsüyle başlayan bir ek geldiğinde eylemin son ünlüsünde bir değişme olmaz.

– Anla – y – an >> Anlıyan
– Bil – me – y – en >> Bilmiyen

– İkilemeler , daima ayrı yazılır ve aralarına hiçbir noktalama işareti getirilemez !

– Onunla uzun uzun konuştu.

– İleri geri konuşuyordu.

– Art arda kötü şeyler yaşadı.

– Bu işi er geç başaracak.

– Pekiştirmelerin Yazımı :

– Türkçede “ m , p , r , s ” ünsüzleriyle oluşturulan pekiştirmeler daima bitişik
yazılır.

– Sapasağlam bir binaydı.

– Yapayalnız bir insandı.
– Sayıların Yazımı :

– Bilimsel nitelik taşımayan anlatımlarda , sayılar “ yazıyla ” yazılabilir. Bu durumda
sayıların her basamağı ayrı yazılır.

– Sınava on sekiz gün kaldı.

– Yaş otuz beş yolun yarısı eder.

– “ Bilimsel nitelikli ” anlatımlarda sayılar yazıyla değil ; rakamla yazılır.

– Ülkemizin yüzölçümü 780.576 km2 dir.

– Ağrı Dağı , 2500 metreden yüksektir.

– “ Çok sıfırlı ” büyük sayıların , ana sayılardan sonraki basamakları , “ yazıyla ”
gösterilebilir.

– 5 milyar 630 milyon lira borcu var.

– Not 1 : Parayla ilgili belgelerde , sayıların “ bitişik ” yazılması zorunludur.

– ( İkiyüzmilyon )

– Not 2 : Sayılara “ – inci ” getirilebilir. Bu ek, ünsüzle biten sayılara “ – inci ”
şeklinde ünlüyle biten sayılara ise “ nci ” şeklinde getirilmelidir ! Aksi takdirde
yazım yanlışı olur.

– Cumhuriyet ‘ in 85’inci yılını kutladık.
– Bu romanın , yakında 6’ncı baskısı çıkacak.

Kısaltmaların Yazımı :

– “ Birden fazla sözcükten oluşan “ kısaltmalarda her sözcüğün baş harfi alınır ; bu
tür kısaltmalarda harfler arasına “ nokta ” konmaz.
– Bu kısaltmalara ekler , kısaltmanın açılımına göre değil ; okunuşuna göre getirilir.
Aksi takdirde yazım yanlışı ortaya çıkar. Sözcüklerin baş harflerinin alınmasıyla
oluşturulan kısaltmalar daima büyük harfle yazılır.

– ÖSS ‘ de büyük bir başarı gösterdi.

NOT : Herhangi bir adın ( sözcüğün ) kısaltması , genellikle sözcüğün ilk iki , üç
harfi alınarak yapılır. Bu kısaltmaların ilk harfi büyük yazılır ve kısaltmanın sonunda
“nokta” kullanılır.

Doçent – Doç.
Cadde – Cad.
İstanbul – İst.

Alıntı Kelimelerin Yazılışı :

– “ İki ünsüzle başlayan “ batı kökenli alıntılar , ünsüzler arasına “ ünlü konmadan “
yazılır.

Gram Grup

Gramer Kral

Kredi Klasik

Kritik Plan

– İçinde yan yana iki veya daha fazla ünsüz ” bulunan batı kökenli alıntılar ,
ünsüzler arasına “ ünlü konmadan ” yazılır.

– Apartman

– Elektrik

– Program

– Telgraf

“ İki ünsüzle biten batı kökenli alıntılar ” ünsüzler arasına “ ünlü konmadan ” yazılır.

– Film – Lüks – Risk

– Form – Modern – Slayt

– Teyp

NOT 1 : “ Coğrafya , fotoğraf , topoğraf ” kelimelerinde “ g ” ler “ ğ ” ye
dönüşür.

NOT 2 : “ Tıraş ve kılavuz ” sözcüklerinde “ı” ünlüsü bulunur.

– Belgisiz Sıfat ve Belgisiz Zamirlerin Yazımı :

“ Birkaç , birçok , biraz , hiçbir ” sözcükleri bir ismi nitelediğinde “ belgisiz
sıfat ” , bir ismin yerini tuttuklarında ise “ Belgisiz zamir ” görevini
üstlenirler. Her iki durumda da “ bitişik ” yazılırlar !

– Ankara ‘ da birkaç gün kalacak.

– Öğrencilerden birkaçı konuyu anlamamış.

– Umudunu hiçbir zaman kaybetmedi.

– Hiçbiri görüşlerime karşı çıkmadı.

NOT 1 : “ Birtakım ” sözcüğü “ bazı ” anlamına geliyorsa bitişik , sayı
anlamında kullanılırsa ayrı yazılır.

– Birtakım insanlar bunu anlamaz.

– Buraya bir takım koltuk alalım.

NOT 2 : “ Şey “ Sözcüğü daima ayrı yazılır.

– Arkadaşıma bir şeyler söyledi.

NOT 3 : “ Her an , her zaman , her yer , her şey … ” sözcükleri daima
ayrı yazılır.

– Şehrin her yerini büyük bir keyifle gezdik.

NOT 4 : “ Pek çok , pek az ” sözcükleri daima ayrı yazılır.

– Okulda pek çok arkadaşı vardı.

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler :

– Rakamla başlayan cümlelerde , rakamdan sonra gelen kelime “ büyük harfle ”
başlamaz.

– 1940 yılında dünyaya gelmiş.

– Şiirlerin her dizesi , “ büyük harfle ” başlar.

– Yolcuyum bir kuru yaprak misali ,
Rüzgarın önüne katılmışım ben.

( F. Nafiz ÇAMLIBEL )

– Cümle içinde başkasından alınan ve tırnak içine alınan cümleler “ büyük harfle ”
başlar.

– Atatürk , gençliğe : “ Ey Türk istikbalinin evladı ! ” diye sesleniyor.

– İki çizgi ( veya virgül ) arasındaki “ açıklama cümleleri ” büyük harfle başlamaz.

– Arkadaşımla – en sevdiğim arkadaşımdır – bugün uzun uzun konuştuk , dertleştik.

– İki noktadan sonra gelen cümleler de büyük harfle başlar.

– Kipling : “ Çınar olamıyorsan çalılıktaki en heybetli funda olmalısın ” diyor.
– İki noktadan sonra “ cümle nitelinde olmayan ” örnekler sıralanırsa bu örnekler ,
büyük harfle başlamaz.

– Türkçede sekiz sözcük türü vardır : isim , sıfat , zarf zamir …

– Resmi yazılarda “ saygı bildiren “ sözler ve bu sözlerden sonra gelen makam ,
mevki ; ünvan bildiren kelimeler büyük harfle başlar.

– Sayın Vali

– Sayın Başkan

– Özel isimlerden önce ya da sonra kullanılan ünvan adları , lakaplar büyük harfle başlar.

– Avukat Ahmet Bey

– Öğretmen Ayşe Hanım

– Baltacı Mehmet Paşa …

UYARI : “ Akrabalık adları ” büyük harfle başlamaz.

– Ayşe teyze ..
NOT : Akrabalık bildiren kelimeler , başa gelirse lakap yerine geçtiği için büyük harfle başlar.

– Nine Hatun

– Dayı Kemal

– “ Saray , köşk , kale , köprü , anıt vb. yapı adlarının bütün kelimeleri “ büyük
harfle ” başlar.

– Erzurum Kalesi – Topkapı Sarayı

– Boğaziçi Köprüsü – Dolmabahçe Sarayı

– Zafer Anıtı …

– “ Kitap , dergi , gazete “ adları , büyük harfle başlar.

– Reşat Nuri Güntekin ‘ in “ Anadolu Notları ” adlı eseri gezi türünün en güzel
örneklerindendir.
NOT : Özel ada dahil olmayan , gazete , dergi … ” sözler , büyük harfle
başlamaz.

– Hürriyet gazetesi

– Varlık dergisi …

– “ Kurum , kuruluş adları ” büyük harfle başlar .

– Türk Dil Kurumu ,

– Çocuk Esirgeme Kurumu

– Türkiye Büyük Millet Meclisi …

– “ Devlet adları ” büyük harfle başlar.

– Türkiye Cumhuriyeti

– Amerika Birleşik Devletleri …

Yer adları ( Kıta , ülke , bölge , il , ilçe , cadde , sokak … ) büyük harfle başlar.

– Asya – Avrupa – Türkiye – İç Anadolu

– Ziya Paşa Bulvarı – Emek Sok.

– Amasya’ nın Merzifon ilçesinde oturuyorlar.

– “ Milli ve dini bayram adları ” büyük harfle başlar.

– Cumhuriyet Bayramı ,
– Ramazan Bayramı ,
– 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ,
– Nevruz Bayramı …

Ayrıca ; “ bayram niteliği kazanmış “ günlerin adları , büyük harfle başlar.

– Tıp Bayramı …

– Yer ve millet adlarıyla kurulan birleşik kelimelerdeki , özel adlar “ büyük harfle ”
başlar. Özel ada dahil olmayan diğer kelime ise küçük harfle başlar.

– Antep fıstığı ,
– Hindistan cevizi ,
– Japon gülü ,
– Maraş dondurması ,
– Van kedisi …

Cümlelerin ilk harfi büyük harfle başlar.

“ – Hiçbir şey konuşmadan bir saat kadar yürüdük. Az sonra da ulu bir çınarın
gölgesinde yıkılıp dağılmaya bırakılmış boş bir su değirmenini geçtik.”

Kişi adları , soyadları ; hayvanlara verilen isimler ( yani tüm özel isimler ) büyük
harfle başlar.

– Orhan Veli Kanık Garip akımının temsilcilerindendir.

– Onun köpeğinin adı Karabaş’tı.

Dil adları ; din ve mezhep adları büyük harfle başlar.

Türkçe , İngilizce , İslamiyet ….

Dünya , Güneş , Ay ve Gezegen Adlarının Yazımı :

“ Dünya , Güneş , Ay ” sözcükleri coğrafi terim anlamlarıyla kullanıldıklarında büyük
harfle ; diğer durumlarda küçük harfle başlar.

– Biliyoruz ki Dünya’nın ısı kaynağı Güneş’tir.

– Bu ev , pek güneş almıyor.

– Bu haberi alınca dünyalar onun oldu.

“ Mi ” Soru Edatının Yazımı :

“ Mi ” soru edatı , kendinden önceki sözcükten ayrı ; kendisinden sonraki eklere
bitişik yazılır.

– Bu kitabı okudunuz mu?

– Çok okunan kitaplar bunlar mıdır?

NOT : “ Mi ” sözcüğü , pekiştirme ve zaman anlamıyla kullanıldığında da ayrı yazılır.

– Tatil güzel mi güzeldi.

– Dışarı çıktım mı o kitabı alacağım.

UYARI : Türkçede olumsuzluk çekim eki olan “ – ma ” , “ – me ” “ – yor ” eki
dolayısıyla darlaşarak “ – mı ” , “ – mi ” ye dönüşebilir, ve daima sözcüğe bitişik
yazılır. Bu eki , soru edatı “ mı , mi ” ile karıştırmamak gerekir !

– Niçin bizimle gelmiyorsun ?
( olumsuzluk çekim eki )

 

Yön Adlarının Yazımı :

Yön bildiren isimler , yönünü bildirdiği isim önce gelirse “ büyük harfle ” sonra
gelirse “ küçük harfle ” başlar.

– Derste Doğu Karadeniz ‘ in özelliklerini işledik

– Karadeniz ‘in doğusu çok yağış alır.

Gün , Ay Adlarının Yazımı :

Gün ve ay adları , bir tarihe bağlı olarak verildiğinde “ büyük harfle ” diğer
durumlarda “ küçük harfle ” başlar.

– 30 Mart 1994 Çarşamba günü işe başlamış.

– Buraya , her yıl , mart ayında gelir.

Birleşik Eylemlerin Yazımı :

A. Eylemlere getirilen “ ebil – , – eme – , iver – , – eyaz – , – egel – , edur – ,
ekal – , ” ekleri “ Özel kurallı birleşik eylem ” oluştururlar. Bu ekler , eyleme daima
“ bitişik ” yazılırlar.

– Bu yazarın son eserini okuyuver.

– Bugünkü toplantıya katılamadı.

– Dışarıdaki manzaraya bakakaldı.

B. Ad soylu bir sözcükle “ et – eyle- ol – kıl – ” yardımcı eylemlerinden oluşan
birleşik eylemlerde ünlü düşmesi ya da ünsüz türemesi ses olayları görüldüğünde bu
birleşik eylemler daima “ bitişik ” yazılır. Bu birleşik eylemlerde ses olayı
görülmediğinde ise daima “ ayrı ” yazılırlar. Aksi takdirde yazım yanlışı ortaya
çıkar.

– İşi oğluna devir + etti. >> Birleşik eylem.
İsim Yardımcı
eylem
( Devir sözcüğündeki “ i ” ünlüsü düştüğü için birleşil eylem, “devretti ” şeklindeki
bitişik yazılır.)

– Arkadaşını başarısından dolayı tebrik etti >> Birleşik eylem
İsim Yardımcı
eylem
( “ Tebrik et – ” birleşik eyleminde hiçbir ses olayı olmadığı için bu birleşik eylem
ayrı yazılır.)

Birleşik Kelimelerin Yazımı :

– Dilimizde , yeni bir kavramı karşılamak üzere “ kelime birleştirmesi “ yoluyla
kurulan sözlere “ Birleşik kelime ” adı verilir.

A. Bitişik Yazılan Birleşik Kelimeler :

– “Ses düşmesi” görülen birleşik kelimeler , bitişik yazılır.

– Ne – asıl >> Nasıl Pazar – ertesi >> Pazartesi

– Ne- için >> Niçin Sütlü – aş > > Sütlaç

– Kahve – altı >> Kahvaltı

– “ Benzetme” yoluyla “ anlam değişmesine ” uğrayan birleşik kelimeler “bitişik ”
yazılır.

– Aslanağzı >> ( bitki )

– Gelinparmağı >> ( üzüm)

– Kuşburnu >> ( bitki )

– Tavukgöğsü >> ( tatlı )

– Vezirparmağı >> ( tatlı )

– Hanımeli >> ( bitki )

– Karafatma >> ( böcek)

– Ayşekadın >> ( fasulye )

Bir veya iki ögesi “ emir kipiyle “ kurulan birleşik kelimeler “ bitişik ” yazılır.

– Kapkaç – Ateşkes

– Yapboz – Çekyat…

“ – an , – en , – r , – ar , – er , – maz , – mez ” ekleriyle kurulu “ sıfat – fiil
”gruplarından oluşan birleşik kelimeler “ BİTİŞİK” yazılır.

– ağaçkakan – vurdumduymaz

– çöpçatan – külyutmaz

– yolgeçen – sanatsever…

– barışsever

“ – dı , – di ” ekiyle kurulan “ birleşik kelimeler ” bitişik yazılır.

– İmambayıldı

– Mirasyedi

– Şıpsevdi

– Gecekondu …

“ Renk ” bildiren birleşik kelimeler , “ BİTİŞİK ” yazılır.

– Narçiçeği

– Vişneçürüğü

– Camgöbeği…

“ Renk adlarıyla kurulan ” bitki veya hayvan türlerinden birini gösteren birleşik
kelimeler , “ Bitişik ” yazılır.

– Karadut

– Karasinek…

“ Üst , üzeri ” sözlerinin sona getirilmesiyle yapılan birleşik kelimeler “ Bitişik ”
yazılır.

– Akşamüstü ,

– Akşamüzeri ,

– Ayaküstü ,

– Sırtüstü ,

– Suçüstü …

“ Somut olarak yer bildirmeyen “ alt ” sözüyle kurulan birleşik kelimeler de “ Bitişik
” yazılır.

– Bilinçaltı

– Ayakaltı

– Gözaltı

– Şuuraltı…

İki veya daha çok kelimeden oluşmuş yer adları “ BİTİŞİK ” yazılır.

Çanakkale , Karadeniz, Yeşilırmak …

Gümüşhane , Akdeniz ,

Beşiktaş , Acıgöl ,

“ Baş ” sözüyle oluşturulan sıfat tamlaması durumundaki birleşik sözcükler “
BİTİŞİK ” yazılır.

– Başöğretmen ,

– Başyazar…

“ Ara yönleri ” belirten kelimeler , “ BİTİŞİK ” yazılır.

– Güneydoğu ,
– Kuzeybatı…

“ Hane ” sözüyle Farsça kurala göre oluşturulan birleşik kelimeler , “ BİTİŞİK ”
yazılır.

– Hastahane ,
– Yemekhane ,
– Pastahane ,
– Eczahane…
B. Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler :
– Oluşum sırasında 2. kelime değişikliğine “ uğramamışsa ” bu tür birleşik kelimeler
“ AYRI ” yazılır.
46

a ) Hayvan türlerinin birinin adıyla kurulan birleşik kelimeler :

– Ateş böceği ,

– Ağustos böceği

– Van kedisi ,

– Eşek arısı ,

– At sineği…

b) Bitki türlerinden birinin adıyla kurulan birleşik kelimeler :

Peygamber çiçeği ,
– Yıldız çiçeği ,

– Kuş üzümü ,

– Yer mantarı ,

– Kuru fasulye ,

– Şeker pancarı…
– Narçiçeği ( Renk )

– Suçiçeği ( Hastalık )

– Semizotu

– Dereotu…

“ Nesne , eşya ” adlarından biriyle kurulan birleşik kelimeler “ AYRI ” yazılır.

– El sabunu ,

– Banyo sabunu ,

( BİTİŞİK YAZILIR , İSTİSNA )
– Su değirmeni…

“ Yiyecek , içecek ” adlarından biriyle kurulan birleşik kelimeler “ AYRI ” yazılır.

– Su böreği

– İzmir köftesi ,

– Un kurabiyesi…

“ Zaman ” ile ilgili birleşik kelimeler ayrı yazılır.

– Gün ortası ,

– Gece yarısı ,

– Hafta başı ,

– Hafta sonu…
SORU 1 :

Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

a) Bilgiyle birleşmeyen bir yetenek de işe yaramaz.

b) Bu iş de bildiğiniz gibi önemini yitirdi.

c) Düşünüp te söylemediğin şeyler var mı?

d) Bunlara yaşlılıkta çok ihtiyacımız olacak.

e) Görünürde önemli bir sebep yokken işten ayrılmış.

CEVAP : C

SORU 2 :
Bu yalnış , öyle kolay kolay af edilir türden değildi. Her kezin içinde beni reziletti.

Yukarıdaki cümlede kaç yazım yanlışı yapılmıştır?

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

CEVAP : D
SORU 3 :
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır ?
a) ÖSS , 17 Haziran 2001 Pazar günü yapılmıştı.

b) 12 Kasım onun için özel bir gündü.

c) Seninle Pazar günü tekrar görüşelim , dedi.

d) Buralar haziran aylarında şenlenmeye başlar.

e) Her cuma büyük annesini ziyarete giderdi.
CEVAP : C

SORU 4 : Aşağıdakilerin hangisinde yön bildiren sözcüklerle ilgili bir yazım yanlışı
vardır ?

a) Yayla turizmi için Batı Toroslar da değerlendirilebilir.

b) Mennan Kalesi , Ermenek’in kuzeydoğusuna düşer.
c) Fırtına , yarından itibaren doğu Akdeniz’de etkili olacak.

d) Sanayi sitelerinin Konya’nın kuzeyinde bulunması,

e) Karnavallar , Güney Amerika kültürü için çok önemlidir.
CEVAP : C

Beğendin mi? Paylaş:)WhatsappYazdır

Yorum Yap