Kamu İhale Kurumu Bilişim Personeli Alımı İş İlanı

Kamu İhale Kurumu sözleşmeli çalışacak 13 bilişim personeli alımı yapacak. Bu ilanla ilgili tüm ayrıntılar yazımızda.

T.C. Kamu İhale Kurumundan:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Kamu İhale Kurumunda istihdam edilmek üzere; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca, Kurumumuz tarafından 04-05-06 Nisan 2016 tarihlerinde yapılacak sınav sonucuna göre tam zamanlı çalıştırılmak üzere 13 (Onüç) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI:

Sınava girebilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2, 3 ve 4 katı ödenecek pozisyonlardan yalnızca biri için başvurabileceklerdir.),

3) (2) nci maddede belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlardan yalnızca biri için başvurabileceklerdir.),

4) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, her bir pozisyon için ekte yer alan özel şartlar tablosundaki mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),

5) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

6) Başvuru yapılacak pozisyon için ekte yer alan özel şartları taşımak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin ya da yurt dışındaki öğretim kurumlarına ait diploma denklik belgesinin fotokopisi,

2) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı (2014 veya 2015 yılı KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak kabul edilecektir.),

3) İngilizce dilinde yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belgenin fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı

(Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı ya da bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge – Yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak kabul edilecektir.),

4) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge,

5) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.),

6) Çalışma sürelerini gösteren belgeler (Mesleki tecrübe sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki süreler dikkate alınacaktır.),

7) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

8) Son altı ay içinde çekilmiş 4,5 X 6 ebadında 2 adet fotoğraf,

9) Sınav Başvuru Formu.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Başvurular 07 Mart 2016 tarihinde başlayacak olup, 18 Mart 2016 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

Adayların sınava katılabilmek için; Kurumun resmi internet sitesinde (www.ihale.gov.tr) yer alan “Kamu İhale Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı” modülü içindeki “Sınav Başvuru Formunu” tam ve eksiksiz olarak doldurduktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle yukarıda istenen belgelerle birlikte Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:186 06520 Balgat/Ankara adresine şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saate kadar Kuruma ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Başvuruların incelenmesi sonucunda, KPSS puanının yüzde yetmişi (2014 veya 2015 yılı KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile İngilizce dilinde yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak dikkate alınır – Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.) toplamı esas alınarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, ilanda istihdam edileceği belirtilen her bir pozisyon için 10 (on) katı aday sınava çağrılacaktır. (Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilecektir.)

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile adayların sınava gireceği tarih ve saate ilişkin bilgiler, Kurumun resmi internet sitesinden ilan edilecek olup, bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SINAV YERİ VE TARİHİ:

Sınav; sözlü giriş sınavı olarak Kurumumuzun Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:186 Balgat/Ankara adresindeki hizmet binasında 04-05-06 Nisan 2016 tarihlerinde yapılacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ:

Sınav Giriş Belgesi; sınava girmeye hak kazanan adaylarca, Kurumun resmi internet sitesinden temin edilecektir. Adaylara ayrıca Sınav Giriş Belgesi gönderilmeyecek olup, sınavın yapılacağı adres, tarih ve sınav saatlerine ilişkin bilgilere bu belgede yer verilecektir.

Adayların sınav esnasında, Sınav Giriş Belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bu belgeleri bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

SINAV KONULARI:

Sözlü sınavda adaylara, başvurulan pozisyon için özel şartlar tablosunda yer alan özel nitelikler bölümündeki konulara ilişkin bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik sorular yöneltilecektir.

SINAV SONUCU:

Adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekir. Sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asil olarak ilan edilecektir. Ayrıca Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde asil aday sayısı kadar aday, yedek olarak belirlenecektir.

ÜCRET:

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ekte yer alan özel şartlar tablosunda belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Telefon : (312) 218 48 43

Faks : (312) 218 48 83

NOT : Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

Sınava ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet sitesinden ilgililere duyurulacaktır. Bunun dışında adaylara şahsen veya telefonla ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

KAMU İHALE KURUMU SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ İSTİHDAMINDA ARANAN

ÖZEL ŞARTLAR

Sıra

No

Pozisyon

Unvanı

Pozisyon

Sayısı

Özel Nitelikler Mesleki

Tecrübe

Süresi

Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanı
1 Ekip

Lideri

1 Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile ilgili sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu, konfigürasyonu ve yönetimi konusunda en az 8 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Tercihen 3 yıl büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalıştığını belgelemek*),

Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,

Geniş Ölçekli Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme, RBMS ve/veya MIS konusunda deneyimli olmak,

Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü ve Yönetim Araçlarına hakim olmak,

Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama geliştirme konularına hakim olmak,

Analiz, raporlama, organizasyon ve zaman yönetimi konularında deneyimli olmak,

Proje Geliştirme Döngüsüne hakim olmak,

Müşteri ve hizmet odaklı, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, planlama ve organizasyon becerileri gelişmiş, ekip çalışmasına-işbirliğine yatkın, insan ilişkilerinde başarılı olmak,

Sistem Test Süreçleri ve Yönetim araçlarına hakim olmak,

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) konusunda bilgi sahibi olmak,

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS) konusunda bilgi sahibi olmak,

BT Hizmet Yönetim Sistemi (HYS) konusunda bilgi sahibi olmak,

CMMI (Capability Maturity Model Integration) konusunda bilgi sahibi olmak. Tercihen; ITIL V2 / V3 (Information Technology Infrastructure Library) Sertifikası sahibi olmak,

ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) Sertifikası sahibi olmak,

Introduction to CMMI v1.2 veya üzeri eğitim sertifikasına sahip

olmak.

8 yıllık mesleki tecrübe 4 Katı
2 Yazılım

Mimarı

1 Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Tercihen 2 yıl büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalıştığını belgelemek*),

Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak kaydıyla VB.NET, C#.NET dillerini iyi derecede bilmek,

Geniş Ölçekli Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme, RBMS ve/veya MIS konusunda deneyimli olmak,

.NET platformuna hakim, Windows Servisleri ve XML Web Servisleri konularında deneyimli olmak,

Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama geliştirme konularına hakim olmak,

Tasarım Şablonları (Design Pattern) hakkında bilgi sahibi olmak,

MS-SQL konusunda deneyimli olmak,

UML ile modelleme konusunda deneyimli olmak,

Proje Geliştirme Döngüsüne hakim olmak,

Müşteri ve hizmet odaklı, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, planlama ve organizasyon becerileri gelişmiş, ekip çalışmasına-işbirliğine yatkın, insan ilişkilerinde başarılı olmak,

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) konusunda bilgi sahibi olmak,

CMMI konusunda bilgi sahibi olmak.

5 yıllık mesleki tecrübe
3 Uygulama

Geliştirme

Teknik

Lideri

1 Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Tercihen 2 yıl büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalıştığını belgelemek*),

Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak kaydıyla VB.NET, C#.NET dillerini iyi derecede bilmek,

Geniş Ölçekli Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme, RBMS ve/veya MIS konusunda deneyimli olmak,

.NET platformuna hakim, Windows Servisleri ve XML Web Servisleri konularında deneyimli olmak,

Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama geliştirme konularına hakim olmak,

Tasarım Şablonları (Design Pattern) hakkında bilgi sahibi olmak,

MS-SQL konusunda deneyimli olmak,

UML ile modelleme konusunda deneyimli olmak,

Proje Geliştirme Döngüsüne hakim olmak,

Müşteri ve hizmet odaklı, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, planlama ve organizasyon becerileri gelişmiş, ekip çalışmasına-işbirliğine yatkın, insan ilişkilerinde başarılı olmak,

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) konusunda bilgi sahibi olmak,

CMMI konusunda bilgi sahibi olmak.

5 yıllık mesleki tecrübe 3 Katı
4 Kıdemli

Uygulama

Geliştirici

2 Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Tercihen 2 yıl büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalıştığını belgelemek*),

Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla, VB.NET, C#.NET dillerini iyi derecede bilmek,

Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme konusunda, XML, HTML, Javascript konularında deneyimli olmak,

Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

Windows Active Directory konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

MS-SQL konusunda deneyimli (SP, Function, Triger, Transaction konularına hakim) olmak,

.NET platformuna hakim, Windows Servisleri ve XML Web Servisleri konularında deneyimli olmak,

Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama geliştirme konularına hakim olmak.

Tercihen; Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) Sertifikası sahibi olmak.

5 Uygulama

Geliştirici

2 Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,

Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla, VB.NET, C#.NET dillerini iyi derecede bilmek,

Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme konusunda, XML, HTML, Javascript konularında deneyimli olmak,

Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

Windows Active Directory konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

MS-SQL konusunda deneyimli (SP, Function, Triger, Transaction konularına hakim) olmak,

.NET platformuna hakim, Windows Servisleri ve XML Web Servisleri konularında deneyimli olmak,

Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama geliştirme konularına hakim olmak.

Tercihen; Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) Sertifikası sahibi olmak.

3 yıllık mesleki tecrübe 2 Katı
6 Sistem

Test

Uzmanı

2 Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi, test edilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,

Web tabanlı (çok katmanlı) uygulamaların sistem testi konusunda deneyimli olmak,

Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi sahibi olmak,

.NET platformu ile geliştirilmiş uygulamaların sistem testi konusunda deneyimli olmak,

Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

UML ile modelleme konusunda bilgi sahibi olmak.

Tercihen; ISTQB Certified Tester Sertifikası sahibi olmak.

3 yıllık mesleki tecrübe 2 Katı
7 Sistem

Mühendisi

4 Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi, test edilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,

Microsoft Server ürün ailesine yüksek hakimiyeti olmak,

Yedekleme ve disk sistemlerinde (Storage) deneyimli olmak,

Microsoft Sanallaştırma Mimarilerine hakim olmak,

Windows sistem kurulumu, yönetimi, güvenlik, performans analizi, problem yöne timi, yama ve güncellemelerin yüklenmesi, yedekleme ve kabuk programlama konularında deneyimli olmak,

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kurulum ve işletimi konusunda bilgi sahibi olmak,

IIS, Exchange, Proxy yazılımları, aktif dizin ve alan kurulumları konusunda bilgi sahibi olmak

Tercihen; Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) sertifikası sahibi olmak.

* Büyük ölçekli bilgi işlem biriminin belirlenmesinde 375 Sayılı KHK’nın Ek 6 ncı maddesindeki kriterler esas alınacaktır.

Yorum yapın